ידיעון סביבה מקומית - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית