במקום - מתכננים למען זכויות תכנון | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית