ועדת היגוי של הסקר הסביבתי האסטרטגי של משרד האנרגיה - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית