ועדת ההיגוי של הניטור הלאומי בים התיכון - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית