הוועדה המקצועית לאסבסט ואבק מזיק | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית