הוועדה המקצועית לאסבסט ואבק מזיק - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית