תשלומים ותרומות - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית