כתבי מינוי לוולקחש"פ 2004 - חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית