כתבי מינוי לוולקחש"פ 2004 | חיים וסביבה - תשתית לתנועה הסביבתית